Arts & Education Network: South East Wales

I would like to invite you to be part of the Arts & Education Network: South East Wales. 

The ARTS & EDUCATION NETWORK: SOUTH EAST WALES is part of the Creative Learning Plan, a programme of the Welsh Government and Arts Council Wales. The network is a community of individuals and organisations who are interested in helping to increase and improve arts experiences and opportunities in schools in the South East Wales region.

The network has a programme of FREE workshops, seminars, networking events and peer mentoring with the aim of supporting teachers, artists and educators in cultural organisations to network and collaborate. We have three funding streams devised so that individual network members can develop projects, resources and events useful to the whole network.

We will ask you below if you would like to receive the newsletter and if you would like to be on the online directory when it is developed.

Hoffwn eich gwahodd i gymryd rhan yn y Rhwydwaith Celfyddydau : De Ddwyrain Cymru
 
Mae’r RHWYDWAITH CELFYDDYDAU AC ADDYSG: DE DDWYRAIN CYMRU yn rhan o’r Cynllun Dysgu Creadigol, rhaglen Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.  Mae’r rhwydwaith yn gymuned o unigolion a sefydliadau  sydd â diddordeb mewn cynyddu a gwella profiadau o’r celfyddydau a chyfleoedd mewn ysgolion yn ardal De Ddwyrain Cymru.
 
Mae gan y rhwydwaith raglen o weithdai AM DDIM, seminarau, digwyddiadau rhwydweithio a mentora cymheiriaid gyda’r bwriad o gefnogi athrawon, artistiaid, ac addysgwyr mewn sefydliadau diwylliannol i rwydweithio a chydweithio. Mae gennym dair ffrwd cyllid a ddyfeisiwyd fel y gall aelodau rhwydwaith unigol ddatblygu prosiectau, adnoddau a digwyddiadau sy’n ddefnyddiol i’r rhwydwaith cyfan.
  
Byddwn yn gofyn i chi isod os hoffech dderbyn y cylchlythyr ac os hoffech fod yn y cyfeirlyfr ar-lein pan mae’n cael ei ddatblygu.

Kind regards | Yn gywir,

Victoria Jones

Network Coordinator | Cydlynydd Y Rhwydwaith
Arts & Education Network: South East Wales | Rhwydwaith Celf & Addysg: De Ddwyrain Cymru

@ArtEdNetSEWales

Email | Ebost: jonesvje@caerphilly.gov.uk
Telephone | Ffôn: 07717743292 
* indicates required
Email Marketing Powered by MailChimp